Category: Vergi Hukuku

0

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ Türk Vergi Sisteminde servetten alınan vergilerin bir diğer örneği motorlu taşıtlar vergisidir. Bu vergi servet unsurlarından sadece motorlu taşıtları vergileme konusu yaptığından bir özel servet vergisidir. Motorlu taşıtlar vergisinin konusu kısaca,...

0

Emlak Vergisi

EMLAK VERGİSİ Verginin Konusu, Yükümlüleri, Muafiyet ve İstisnaları Emlak vergisinin konusu, Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arazi ve arsalardır (EVK. m. 1, 12). 1970 yılında kabul edilen Emlak Vergisi Kanunu, taşınmazların vergilendirilmesini bina vergisi...

0

Veraset ve İntikal Vergisi

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ Verginin Konusu, Muafiyet Ve İstisnalar Veraset ve intikal vergisi Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kişilere ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yolu ile veya herhangi bir suretle ivazsız (bağışlama) bir...

0

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ Verginin Konusu, Yükümlüleri, Muafiyet ve İstisnaları 2002 yılında yürürlüğe Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli dört listede yer alan, mallar bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi tutulmuştur. Verginin konusu...

0

Katma Değer Vergisi (KDV)

KATMA DEGER VERGİSİ 1 Ocak 1985’de uygulanmasına başlanılan Katma Değer Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırdığı Gider Vergileri Kanunu’na oranla çok daha modern ve genel kapsamlı bir tüketim vergisi yasasıdır. Verginin Konusu Katma değer vergisinin konusu...

0

Kurumlar Vergisi

KURUMLAR VERGİSİ Kurumlar vergisi tüzel kişilerin geliri üzerinden alınan vergidir. Nitelikleri ve vergileme ilkeleri birbirinden farklı iki yükümlü grubu olan gerçek ve tüzel kişileri bir arada vergilendirmenin güçlüğü karşısında, yasa koyucu, tüzel kişilerle ilgili...

0

Gelir Vergisinin Tarhı ve Beyanı

Gelir Vergisinin Tarhı ve Beyanı Gelir vergisi, aksine hüküm olmadıkça, yükümlünün veya sorumlunun beyanı üzerine tarh edilir (m.83). Yükümlüler çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirin safi tutarını kendileri tespit ederek, şekli Maliye Bakanlığınca belirlenen beyannamelere...

0

Gelir Unsurları ve Vergilendirilmesi (Gelir Vergisi)

GELİR UNSURLARI ve VERGİLENDİRİLMESİ Ticarî Kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesi (f.1) “Her türlü ticarî ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticarî kazançtır” hükmü ile ticarî kazancı çok genel ve soyut olarak tanımlamıştır. Ticarî...

0

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler (Gelir Vergisi)

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Çağdaş vergi sistemlerinin en önemli vergileri, gelir üzerinden alınanlardır. Türk Vergi Sisteminde, geliri vergilendiren iki ayrı vergi bulunmaktadır: Gelir vergisi ve kurumlar vergisi. Gelir vergisi, gerçek kişilerin kazanç ve iratlarını...

0

Türk Vergi Sistemi

TÜRK VERGİ SİSTEMİ Belli bir ülkede belli bir dönemde uygulanan vergilerin (ve vergi benzeri kamu gelirlerinin) bütünü “vergi sistemi” olarak adlandırılır. Vergi sistemi konusunu ya da herhangi bir ülkenin vergi sistemini incelemek için belli...

0

Vergi Hukuku (Kapsamlı Ders Notu) (2019)

VERGİ HUKUKU Vergi Hukukunun Tanımı ve Kapsamı Mali hukuk, kamu gelirlerinin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına ilişkin hukuk kurallarını içeren bir daldır. Kamu maliyesindeki analiz biçimine paralel olarak (kamu harcamaları- kamu gelirleri), malî hukukun giderlere...

0

Vergi Borcu İlişkisinin Tarafları

Vergi Alacaklısı: Alacaklı Kamu İdaresi                 Vergileme yetkisinin asıl sahibi devlettir. Devlet tüzel kişiliğinin bu yetkisi merkezi idarece kullanabileceği gibi anayasada çizilmiş sınırlar içinde, kısmen mahalli idarelere ya da bağımsız kamu tüzel kişileri ile...

0

Vergi Hukukunun Bölümleri

İlk ayrım vergi hukukunun kapsamına göre yapılır: Vergi Genel Hukuku: Bu hukuk dalının tümüne ilişkin ve bütün vergilerde uygulanacak temel ilke ve kurallar, vergi ilişkisinin niteliği, vergi borcunun doğması ve sona ermesi, vergi uyuşmazlıkları...

0

Verginin Tebliği

Vergi dairesince yapılan işlemlerin hüküm ifade edebilmesi için tarhiyatla ilgili ihbarname, düzenleme fişi, yoklama fişi ve diğer belgeler ile davet yazılarının ilgili ya da muhatabına tebliğ edilmesi gerekir. Mükellef ve sorumluya tebligat yapılması çeşitli...

0

Verginin Tahakkuku

Vergi Usul Kanununa göre “verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.”Vergi tahakkuk edince, vergi dairesi için tahsil edebileceği parasal bir alacak hakkı, mükellef için de ödemesi gereken bir borç...

0

Vergi Borcunun Sona Ermesi

İdarece yapılan vergilendirme işlemlerinin sonuncusu tahsil işlemidir. Vergi borcu borçlu tarafından ödendiğinde borç sona ermiş ve alacaklı idare de alacağını tahsil etmiş olur. Bir verginin tahsil edilebilmesi için tahakkuk etmiş olması gerekir. Verginin tahakkuku...