Veraset ve İntikal Vergisi

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Verginin Konusu, Muafiyet Ve İstisnalar

Veraset ve intikal vergisi Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kişilere ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yolu ile veya herhangi bir suretle ivazsız (bağışlama) bir şekilde bir kimseden diğerine intikali sırasında alınan vergidir.

Verginin konusu bu yollardan biri ile intikal eden menkul ve gayrimenkul şeylerle, mameleke girebilen diğer bütün haklar ve alacaklardır. 7338 numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 3 ve 4 üncü maddeleri ile geniş muafiyet ve istisnalara yer vermiştir. Gerçekten kamu idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, kamu yararına çalışan dernekler, siyasi partiler, kültür, sanat, eğitim, hayır, din, imar gibi amaçlarla kurulan teşekküller, yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi maslahatgüzar ve konsolosları, resmi memurları vergiden muaf tutulmuştur. Kanunun 4 üncü maddesi ile de istisnalar açıklanmıştır. Örn. örf ve âdete göre verilen hediye, cihaz, drahomalar, Cumhurbaşkanına vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu veya kuruluştan sonra tahsis olunan mallar vergi dışı bırakılmıştır.

Yükümlüler Ve Sorumlular

Veraset ve intikal vergisinin yükümlüsü, veraset yolu ile veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kişidir. İktisap edilen şey bir beyanname ile vergi dairesine bildirilir. Muris yahut tasarrufu yapan kişi Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgâhı tesbit olunamamış ise beyanname Maliye Bakanlığına verilir. Yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.

 

Matrah, Oran ve Ödeme

Veraset ve intikal vergisinin matrahı intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değeridir. Vergi çifte artan oranlı bir tarifeye sahiptir. Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir