Category: Medeni Usul Hukuku

0

Yargılamanın Yapılış Şekli ve Biçimi

Yargılamanın Yapılış Şekli Tarafların dilekçelerini vermesinden sonra, ön inceleme aşamasına geçilir. Ön inceleme aşamasına yapılacak işlemler yapılıp, alınacak kararlar alındıktan ve tutanak düzenlendikten sonra, tahkikat aşamasına geçilir. Yukarıda görüldüğü üzere, ön inceleme tamamlanmadan ve...

0

Ön İnceleme

HMK, ilk derece mahkemesinde açılan bir davanın görülmesi ve karara bağlanması sürecinin beş aşamadan oluşmasına göre kurallar koymuştur. Bu aşamalardan biri olan ön inceleme m. 137’de düzenlenmiştir. Bu aşamanın olumlu yönlerinden birisi; uyuşmazlık noktaları...

0

Cevaba Cevap Dilekçesi ve İkinci Cevap Dilekçesi

Davacı dava dilekçesi ile iddiasını ileri sürer ve mahkemeden kendi lehine karar verilmesi talebinde bulunur; davalı da cevap dilekçesi ile savunmasını yapar ve davacının davasının (iddiasının) reddini ister. Kanun, taraflara birer dilekçe daha verme...

0

Davaya Cevap

Dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen (m. 122) davalı, bununla kendisine karşı dava açılmış olduğunu öğrenir. Bunun üzerine davalı, Anayasa ile güvence altına alınmış olan savunma hakkını kullanabilir. Çünkü davalı, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak...

0

Dava Çeşitleri

Genel olarak her davanın bir ismi vardır. Dava çeşitlerinden kasıt, davaların belli bir ölçüte göre gruplandırılmasıdır. 1) Mahkemeden İstenen Hukuki Korunmaya Göre Dava Çeşitleri Davalar, mahkemeden istenen hukuki korumanın çeşidine göre dörde ayrılır; a)...

0

Dava Şartları

Dava şartları, bir davanın esası hakkında incelemeye geçilebilmesi için gerekli olan şartlardır. Dava şartlarının önceden belirlenmesi, davaların daha çabuk, basit ve ekonomik bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olur. HMK m. 114, dava şartlarının neler olduğunu...

0

Davaya Vekalet / Vekaletin Verilmesi / Vekaletname

Davada tarafların temsili iki şekilde olur; 1) Yasal temsil: Dava ehliyeti olmayanların davada yasal temsilcileri tarafından temsil edileceğini yukarıda inceledik. Yasal temsilin ne zaman söz konusu olacağı, içeriği, nasıl ve ne zaman sona ereceği...

0

Taraf Sıfatı (Husumet)

Sıfat, dava konusu yapılan, maddi hukuktan doğan hak ile taraflar arasındaki ilişkidir. Dava dilekçesinde davacı ve davalı olarak gösterilen kişiler, şeklen o davanın taraflarıdır. Ancak mahkemenin, bu taraflar arasında dava konusu hakkın esası hakkında...

0

Dava Takip Yetkisi

Dava takip yetkisi, bir davada talep sonucu hakkında hüküm alabilme yetkisidir. Bu yetki, kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında, maddi hukuktaki tasarruf yetkisine göre tayin edilir (m. 53). Kural olarak taraf ehliyeti (m. 50) ve...

0

Taraflar / Taraf Ehliyeti / Dava Ehliyeti

Bir davada davacı ve davalı olmak üzere iki taraf vardır. Davacı veya davalı tarafta birden fazla kişi bulunabilirse de (m. 57), davada ikiden fazla tarafın bulunması söz konusu olamaz. *Hiç kimse kendine karşı dava...

0

Dava

Dava, maddi hukuk kurallarının kendisine tanıdığı hakkı bir başkası tarafından tanınmayan; tanınmama olasılığı ile karşı karşıya bulunan veya haksız bir taleple karşılaşan kişinin, yargı organından, HMK’nın düzenlediği kurallara uygun olarak, hukuki korunma isteminde bulunmasıdır....

0

Naip Tayini

İstinabe ile yakından ilgili bir kurum da naip tayinidir. Naip tayini toplu mahkemelerde söz konusu olur. Toplu mahkeme, kendi yargı çevresi içinde ve fakat mahkeme binası dışında yapılacak bir işlem için toplu olarak oraya...

0

Mahkemeler Arasında Hukuki Yardım (İstinabe)

Bir davanın en önemli aşaması tahkikat olup, bu aşamada hakim, tarafların gösterdiği veya bizzat başvurabileceği delillerle, davada ileri sürülen hususların doğru olup olmadığını tespit eder. Mahkemelerin doğrudan doğruya yargılama faaliyeti yapabilecekleri alan, yargı çevreleri...

0

Yargı Yeri Belirlenmesi

Yargı Yeri Belirlenmesi Sebepleri Yargı yeri belirlenmesinde; davanın hakimi veya mahkemesi tespit edilmektedir. Yargı yeri belirlenmesi, medeni yargı içerisinde görevli ve yetkili mahkeme veya davaya bakacak hakimi belirlemeye yönelik bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya...

0

Mahkemelerin Görev ve Yetkisi

Mahkemelerin Görev ve Yetkisi Belirli bir davaya, aynı yargı yolundaki ilk derece mahkemelerinden hangisinin bakacağını düzenleyen kurallara, görev ve yetki kuralları denir. Görev, bir davaya o yerdeki, hukuk mahkemelerinden hangisi tarafından bakılacağını belirtir. Hangi...