Category: Sigorta Hukuku

0

Sigorta Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükler

I. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Tüm sigorta türlerinde sigorta himayesinin elde edilmesi, kısmen veya tamamen sigorta ettirenin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlıdır. Bu yükümlülüklerin tümü aynı nitelikte değildir. Bazı yükümlülükler sigortacının ifasını talep ve...

0

Sigorta Sözleşmesinin Unsurları

1. Sigortanın Konusu Zarar sigortalarında sigortanın konusu, sigortalının rizikoya maruz olan şeye ilişkin menfaatidir. Menfaat, sigortalı ile rizikoya maruz olan şey arasındaki değer ilişkisidir. Sigortalının bu ilişki dolayısıyla zarara uğrama ihtimaline karşı sigorta himayesi...

0

Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve İlgililer

1. Sözleşmenin Tarafları 1.1. Sigortacı Sigortacı, sigorta sözleşmesinin sigorta himayesini taahhüt eden tarafıdır. Türk hukukunda sadece sigortacılık yapmak üzere kurulmuş anonim şirketler ile kooperatif şirket esasına göre kurulmuş karşılıklı şirketler sigortacılık yapma izni (ruhsatname)...

0

Özellikli Sözleşmeler

1. Abonman Sözleşmesi Abonman sözleşmesi, uygulamada yaygın olarak yapılmakla birlikte TTK’nda düzenlenmemiştir. Bu sözleşme, genel olarak belirlenen sigorta konusu menfaat ile rizikoların hangi kapsam ve koşullarla sigortalanacağı hakkında çerçeve sözleşmedir; özellikle nakliye rizikolarına karşı...

0

Sigorta Sözleşmesinin Belgelenmesi

Sigorta sözleşmesinin akdi kanunen bir şekle tabi değilse de, sözleşmenin ispatı için yazılı delil gerekir. Sigorta sözleşmesinin mevcudiyeti ile tarafların hak ve borçları, kural olarak poliçe ile ispatlanır. Bu nedenle sözleşmenin “sigorta poliçesi” ile...

0

Sözleşme Yapılmasında Zorunluluk

Sigorta sözleşmesi yapılmasında, “sözleşme yapılması zorunluluğu” ve “sözleşmenin Türkiye’de faaliyet gösteren bir sigorta şirketi ile yapılması zorunluluğu” olmak üzere iki tür zorunluluk söz konusudur. 1. Sözleşme yapılması zorunluluğu Sigorta sözleşmesinin yapılmasında isteğe bağlılık esastır....

0

Sigorta Sözleşmesinin Kurulması

1. Genel Olarak Sigorta sözleşmesinin kurulması, kanunen bir şekle tabi tutulmamıştır. Tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini beyan etmeleri ile, yani sözleşen taraflardan birinin kanuna uygun biçimde yaptığı icabın (sözleşme yapma önerisinin) diğer tarafça...

0

Sigorta Türleri

1. Sabit Primli Sigorta – Değişir Primli Sigorta Sigortalar, sigorta teminatının karşılığı olan bedelin tespiti ve ödenmesi açısından sabit primli sigorta ve değişir primli sigorta olarak gruplandırılır. Sabit primli sigortada, sigorta ettiren sözleşme ile...

0

Sigorta Genel Şartları

Sigortacılık Kanunu’nun “Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu hususlar, sigorta...

0

Sigorta Hukukunun Konusu ve Kaynakları

Sigorta Hukukunun Konusu Sigorta hukuku, sigortacılık faaliyetinin tabi olduğu esaslar ile bu faaliyetin kurallara uygun şekilde yürütülmesine yönelik denetim esaslarını ve sigorta sözleşmesini düzenleyen kurallardan oluşan bir özel hukuk dalıdır. Sigorta denetim hukuku ve...

0

Sigortacılığın Temel Özellikleri

1. Sigortacılık bilimsel ve teknik esaslara dayanan bir faaliyettir. Sigortanın ekonomik ve sosyal işlevlerini yerine getirebilmesi ve amacına hizmet edebilmesi için, sigorta yaptırma bilincinin oluşması ve yaygınlaşması şarttır. Sigorta bilincinin oluşması ve yaygınlaşması ise,...

0

Sigortanın İşlevleri

Sosyal işlevleri Sigorta, tehlike birlikteliği oluşturan şahısların ileride ortaya çıkacak ekonomik ihtiyaçlarının karşılanacağını bilerek kendilerini güvende hissetmelerini ve ihtiyaçlarının karşılanması için tasarrufta bulunmalarını sağlar. Ekonomik ihtiyaç içine düşenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ile topluma yük olmaları...

0

Sigorta Sistemi

İnsanlar yaşamı süresince (bir şahsın evinin yanması veya işyerinde bulunan mallarının çalınması ya da öğrenimi boyunca kendisine burs vermeyi taahhüt etmiş bir yakınının ölümü gibi) canını ve malını tehdit eden çeşitli tehlikelere maruzdur. Bu...

0

Sigortanın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Bugünkü anlamda sabit primli sigorta, ilk kez 14. yüzyılda denizcilik rizikolarına karşı sigortalar şeklinde İtalya’da ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Sigortanın ilk kez denizcilik rizikolarına karşı sigorta şeklinde ortaya çıkmasının nedeni, deniz ticaretinin son derece...

0

Sigorta Hukuku Ders Notu (2. Alternatif)

Merhabalar arkadaşlar, şu anda bulunduğunuz ders notu, “Sigorta Hukuku”na ait 3. ders notudur. Sitemizde şu an itibariyle üç farklı sigorta hukuku ders notu vardır ve hepsi kapsamlı nitelikte ders notlarıdır. Her bir not tüm...