Category: Anglo-Sakson Hukuku

0

Örf ve Adet Hukuku (Custom Law)

İngiliz hukukunda örf ve adet kavram olarak iki ana unsuru kapsar. Bunlardan birincisi örf ve adetin hatırlanamayacak kadar çok eski bir zaman parçasına ait olması, diğeri ise ülkenin her yerinde geçerli bir genellik taşımasıdır....

0

Emsal Hukuku (Precedent)

Genellikle emsal hukuku, hakimlerin baktıkları davalarda aynı konuda daha önce hiyerarşik düzende bir üst mahkeme ya da eşdeğer bir mahkeme tarafından verilmiş bir kararı, bağlayıcı saymaları kuralını ifade eder. Böylece çeşitli zaman dilimlerinde benzer...

0

Hakkaniyet Hukuku (Equity Law)

Bu hukuk kaynağı, adalete, nasafete[1], doğal akıl ve mantığa dayanan ve yazılı kurallara dayanmayan ve ortak hukuktan bağımsız olarak yöntem, kaynak ve kavramları ayrı bir kurallar topluluğudur. Bu kuralların özünde ise doğal hakkaniyet ilkeleri...

0

İngiliz Hukuku’nda Yasama (Legislation)

Yasama, dar anlamda ülke sınırları içinde uygulanacak kanunları yapma görevidir. Bu görev ise devletin bağımsızlık egemenlik hakkının doğal bir sonucudur. Birleşik Krallıkta bu yetki genel olarak Kraliçe’nin Parlamentosuna aittir. Başka bir deyimle, İngiliz kanun...

0

Ortak Hukuk (Common Law) Nedir?

Başlangıcı çok eski ve oldukça belirsiz olan ortak hukuk, çeşitli unsurların karışımından meydana gelmiştir. Norman hukuku, Sakson hukuku ve hatta Danimarka hukukunun önemli etkilerini taşır. 5. yüzyıldan 9. yüzyıl sonlarına kadar belirli sınıflara uygulanan...