Category: Eşya Hukuku

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku Kapsamlı Ders Notu

Not Hakkında Bilgilendirme: Sınava yönelik olarak kitaptan çalışılması tavsiye edilmekte olup, bu nottan çalışarak da eşya hukukundaki hemen her konu hakkında fikir sahibi olmanız mümkündür, not olabildiğince özet şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır, fakat vize ve final...

Eşya Hukuku 0

Kişiye bağlı ayni hak – Eşyaya bağlı ayni hak

Ayni hak sahibinin belirleniş şekline göre bir ayırım yapılmaktadır. Bir ayni hak belirli bir kişiye de tanınmış olabilir, ya da bir taşınmazın maliki kim olursa olsun onun lehine tanınmış olabilir. Mülkiyet hakkı da bu...

Eşya Hukuku 0

Ayni Hakların Çeşitleri

Ayni hakların çeşitli bakımından ayrımları söz konusu olabilir fakat eşya üzerinden sağladığı yetkiler bakımından ayrımı önemlidir; Mülkiyet Hakkı Sınırlı Ayni Haklar a) İrtifak hakları b) Taşınmaz yükü c) Rehin hakkı Mülkiyet, hukuk düzeninin çizdiği...

Eşya Hukuku 0

Alacak hakkı – Ayni hak karşılaştırması

Ayni hak herkesi, alacak hakkı sadece karşı tarafını ilgilendirir. Nispi bir haktır alacak hakkı. Ayni hak ancak mevcut ve ferden belirli bir şey üzerinde kurulabilirken alacak hakkında böyle bir gerçeklik bulunmamaktadır. Belirlenebilir olması yeterlidir....

Eşya Hukuku 0

Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler

  1) Belirlilik ilkesi Bir eşya, tüm olarak bir ayni hak konusu. Mesela bir hayvan gövdesi; kulakları Ece’ye, bacakları bana, gözleri Doruk’a ait olması mümkün değil. Bu nedenle bir eşya bütün bütünleyici parçaları ve...

Eşya Hukuku 0

Basit Eşya – Bileşik Eşya Ayrımı

Eşya yapısı itibariyle ya basit eşyadır ya da bileşik eşyadır. Basit eşya, yalın, tek başına var olan, ayırt edilmez bir bütünlük taşıyan eşyadır. Doğal veya yapay olarak meydana getirilebilir. Hayvan, doğal basit eşyadır. Bileşik...

Eşya Hukuku 0

Kamu Malları

Devletin, kamu hizmetlerini görürken kullandığı mallara en geniş anlamda kamu malları denir. Kamu mallarıyla ilgili TMK 715’te; “Sahipsiz mallar ile yararı kamuya ait mallar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.” hükmü getirilmiştir. “Yararı kamuya ait...

Eşya Hukuku 0

Yolsuz Şerh Nedir? Yolsuz Şerh Nasıl Düzeltilir?

Yolsuz Şerhlerin Düzeltilmesi Kişisel hakların şerhinde, şerh verilen kişisel hakkın gerçekte hiç doğmamış olması veya geçerli bir şerh anlaşmasının ya da şerh isteminin bulunmaması durumunda, şerh yolsuz bir şerhtir. Şerh, konusunu teşkil eden kişisel...

Eşya Hukuku 1

Yolsuz Tescillerin Düzeltilmesi

YOLSUZ TESCİLİ DÜZELTME YOLLARI Medeni Kanunda, tescildeki yolsuzluğun meydana geliş biçimine göre değişik düzeltme yolları düzenlenmiştir. 1) Geçerli bir hukuki sebebin ya da tescil isteminin bulunmaması nedeniyle tescilin yolsuz olması durumunda “Bağlayıcı olmayan bir...

Eşya Hukuku 2

Yolsuz Tescil Nedir? Yolsuz Tescilin Tehlikeleri

Yolsuz Tescil Yolsuz tescil, gerçek hak durumuna uymayan tescildir. Tescildeki yolsuzluk, tescilin geçerli bir hukuki sebebe dayanmaması veya geçerli bir tescil isteminin bulunmaması ya da tapu kütüğüne belgelere aykırı bir tescil yapılmış olmasından ileri...

Eşya Hukuku 0

Malikin Ödevleri (Yükümlülükleri)

Mülkiyet kavramının içeriğinde yer alan ödevler, kamu hukuku veya özel hukuk nitelikli olabilir. Bunlar; yapmama (kaçınma), katlanma ve yapma ödevleri biçiminde üç gruba ayrılır. 1) Yapmama (Kaçınma) Ödevi Malik, hukuk düzeninin mülkiyet için verlediği...

Eşya Hukuku 0

Eşya Birliği Nedir? Hak Birliği Nedir?

İşlev bakımından aralarında bir üst-alt ilişkisi bulunmaksızın, ortak bir amaç için bir araya getirilmiş ve ekonomik bir birlik arzeden bağımsız birden çok şeyin meydana getirdiği topluluğa “eşya birliği” denir. Örneğin, bir hayvan sürüsü, bir...

Eşya Hukuku 0

Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak Kazanılması

TMK 988’e göre; “Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin edinimi, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur.” ŞARTLARI 1) Ayni hakkın emin...

Eşya Hukuku 0

Malikin Yetkileri

TMK 683, malike tanınan yetkileri iki grupta ifade etmektedir. Malik mülkiyete konu olan şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, şeyi haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası...