Sigorta Sözleşmesinin Belgelenmesi

Sigorta sözleşmesinin akdi kanunen bir şekle tabi değilse de, sözleşmenin ispatı için yazılı delil gerekir. Sigorta sözleşmesinin mevcudiyeti ile tarafların hak ve borçları, kural olarak poliçe ile ispatlanır. Bu nedenle sözleşmenin “sigorta poliçesi” ile belgelenmesi gerekir. TTK m. 1424 / 1 hükmü uyarınca sigortacı, sigorta sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşmenin yapılmasından itibaren yirmidört saat, diğer hâllerde onbeş gün içinde, yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlü olup, poliçenin geç verilmesinden ileri gelen zararlardan sorumludur. TTK m. 1431 / 1 hükmünde “sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin, sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerektiği” öngörüldüğünden ve TTK m. 1421 hükmü uyarınca kara ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalar hariç, sigortacının sorumluluğu aksine sözleşme yoksa primin veya ilk taksitinin ödenmesi ile başladığından poliçenin süresinde düzenlenip verilmesi önemlidir.

Sigorta poliçesi düzenlenip verilmesinin, sözleşmenin kurulmasına ve geçerliliğine hiçbir etkisi yoktur; poliçe sadece sözleşmenin mevcudiyeti ile tarafları ve koşullarını ispatlayan belgedir. Sigorta sözleşmesi, poliçeden başka belgelerle de ispat edilebilir. Poliçe düzenlenip verilmediği hâllerde, sözleşmenin ispatı genel hükümlere tabi olduğundan (TTK m. 1423 / 3), HMK m. 200 uygulanır.

TTK’nun poliçenin içeriği hakkındaki 1425. maddesine göre “sigorta poliçesi, tarafların haklarını, temerrüde ilişkin hükümler ile genel ve varsa özel şartları içerir; rahat ve kolay okunacak biçimde düzenlenir. Poliçenin ve zeyilnâmenin eklerinin içeriği, teklifnameden veya kararlaştırılan hükümlerden farklıysa, anılan belgelerde yer alıp teklifnameden değişik olan ve sigorta ettirenin, sigortalının ve lehtarın aleyhine öngörülmüş bulunan hükümler geçersizdir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir