Category: Ceza Hukuku

0

Ceza Muhakemesi Hukuku

Devletin yetkili makamlarına bir suç iddiası şüphesinin ulaştırılmasıyla ceza muhakemesi başlar. Ceza hukuku, ceza kanununun ihlali veya özel bir ceza hükmünün ihlaliyle başlar.(TCK, FSEK, Bankacılık kanunu vs.) SORUŞTURMA EVRESİ           ...

0

Ceza Hukuku Genel Hükümler 1. Vizeye Kadar Özet

Ceza hukukunun tanımı ve bölümleri *Ceza Hukuku’nun tanımı: Failin kişiliğine göre değişebilen cezai sonuçlarla (müeyyidelerle) yasaklanan hukuka aykırı fiilleri (suçları) öngören hukuk normlarının bütünü. Söz konusu normlar yalnızca TCK’da değil, başka kanunlarda da yer...

0

Ceza Hukukunun Türleri

Ceza hukukunun tarihi, pek çok yönden, insanlık tarihinin özel bir görünümünden ibarettir. Zira söz konusu tarih insanlık tarihinin adaletsizliklerini olduğu kadar, daha onurlu, daha insani bir sosyal hayat biçimine yönelik gelişmelerini de ortaya koymaktadır....

0

Ceza Hukuku Ders Notu 23 Haziran 2017

“Anayasa MADDE 38. – Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.” Mesele; yeni...

0

Ceza Hukuku Ders Notları 22 Haziran 2017

Kanunilik ilkesi yargının keyfi bir şekilde karar vermesini önler. Savunma hakkının garanti altına alınması anlamında da önemi büyüktür. Fail bakımından da isnadın öğrenilmesini sağlar. Faile yöneltilen isnadın iki boyutu vardır; 1) maddi boyutu 2)...

0

Ceza Hukuku Ders Notu 20 Haziran 2017

Ceza Hukuku Genel Hükümler 1 – 20 Haziran 2017 Kanunilik ilkesi Anayasa 38 ve TCK 2’de düzenlenmiştir. Kanunilik ilkesinin sonucu olarak üç ilkeden bahsedebiliriz; Kanunun tekelciliği Kanunun açıklığı Kanunun geçmişe uygulanamazlığı Örf ve adetten...

0

Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Notu

Ders kitabı olarak tavsiye edilen Türk Ceza Hukuku – Mahmut Koca / İlhan Üzülmez 9 Şubat 2017 Özel ceza hukukunun bir özelliği var. Dikkat ederseniz herhangi bir yasaya baktığınız zaman genel hükümler diye bir...

0

Ceza Özel Kapsamlı Özet

 SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR Soykırım insanlığa karşı suçlar, savaş suçları uluslar arası hukuk tarafından tüm insanlığın huzur ve düzenini bozan, ağır insan hakları ihlaline yol açan çok ciddi suçlardır. Bu suç niteliği itibari...

0

Ceza Muhakemesi Hukuku Kapsamlı Özet

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İnsanlar kendi hakları içinde kalırlarsa zaten çatışma çıkmaz, kimsenin hakkı zedelenmez. Ne zamanki çatışma çıkarsa yargıya başvurulur. İşte bunun nasıl yapılacağı sorusunun cevabını yargılama hukuku alanı verir. Yürümekte olan davalar hakkında...

1

Geçmişten Günümüze Kast Kavramı

Tipikliğin manevi unsurları denilince, bundan, kişi ile işlediği fiil arasındaki manevi bağ anlaşılmalıdır. Bugün artık, bir suçun tipikliğinin gerçekleşmesinin yalnızca objektif tipikliğin varlığından ibaret olmadığı tartışmasız bir şekilde kabul edilmektedir. Bir davranış, ancak, manevi...

1

Suç Tipinin Temel ve Nitelikli Unsurları

Ceza Kanununun özel hükümler kısmında düzenlenen suç tipleri incelendiğinde suçların önce temel şeklinin tanımlandığı görülür. Cezaya layık haksızlığın oluşması için varlığı zorunlu olan temel unsurları taşıyan suç tipi, o suçun temel şeklini oluşturur. Örneğin...

0

Ceza Hukuku Ders Notları / 15 Aralık 2016

Taksir Kavramı TCK’da 16 maddede taksir kavramı anlatılmaktadır. Eski ceza yasasındaki uygulama, bugünkü düzenlemelere rağmen hala etkisini görmekteyiz. Bu suçlar uygulamada oldukça fazla olan suçlardır; örneğin trafik kazaları. Ceza hukuku terminolojisinde özen yükümlülüğüne uymama,...

0

Ceza Hukukunda Netice

Suçun kanuni tanımında yer alan maddi unsurlardan bir diğerini de netice oluşturmaktadır. Klasik suç teorisinde netice, hareket ve nedensellik bağı ile birlikte fiilin alt unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu teoriye göre, suçun kanuni...

2

Hareket ve Hareketin Tipte Düzenleniş Şekline Göre Suçlar

Ceza kanunlarındaki suç tanımlarına bakıldığında, her bir suçun haksızlık içerdiğini ifade eden yapısal unsurların çeşitli şekillerde düzenlendiği görülmektedir. Her bir suç tanımında (tipiklikte) yer alan bu unsurlar tam olarak gerçekleşmeden fiilin tipe uygunluğundan söz...