Patent hukukunda korumadan yararlanacak kişiler ve karşılıklılık ilkesi

Patent veya faydalı model tescili için başvuruda bulunabilecek kişiler, korumadan yararlanacak kişilerdir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun öngördüğü koruma; T.C vatandaşları, T.C sınırları içerisinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi yahut 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir. T.C uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent veya faydalı model koruması sağlayan yabancı devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de, karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de patent veya faydalı model korunmasından aynı şekilde yararlanır (SMK m. 4/1).

Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde sınai ve ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerle Paris Konvansiyonu ya da Dünya Ticaret Örgütü kuruluş anlaşması hükümlerine göre başvuru hakkına sahip olan kişiler, patent veya faydalı modelin tescili için başvuruda bulunabilirler. Bu kişiler aynı zamanda korumadan yararlanacak olan kişilerdir.

Bir ülkenin kendi vatandaşlarına diğer ülkede belirli konularda hak tanıması halinde, buna karşılık olmak üzere, anılan diğer ülkenin vatandaşlarına benzer hakları tanıması veya ulusal muamele ilkesini uygulaması “karşılıklılık ilkesi” olarak tanımlanmaktadır. Bu ilke hukuken veya fiilen uygulanabilir. Karşılıklılık yasaya, sözleşmeye veya fiili uygulamaya dayalı olarak sağlanabilir.

You may also like...

3 Responses

  1. Flashpaqbub dedi ki:

    XVII century was Nicholas Jarry [fr].

  2. HEMRY208 dedi ki:

    Thank you!!1

  3. Garminzvqt dedi ki:

    … As a rule, the manuscript is called

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir