Ticaret Hukuku Tacir Yardımcıları

TACİR YARDIMCILARI
Ticari işletmenin işleticisi olan tacir kendisine bağımlı veya bağımsız birtakım kişiler aracılığıyla faaliyetlerini yürütebilir.
Alım satım komisyoncusu, ticari vekil,ticari temsilci vb. TBK da düzenlenmiştir. TBK da düzenlenenler tacire bağımlı yardımcılardır.
Taşıma işleri komisyoncusu ve acente TTK da düzenlenmiştir. Bağımsız tacir yardımcısıdır.

1)TİCARİ TEMSİLCİ
TBK da düzenlenmiştir.

TBK 547 – Ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir.

İşletme sahibi, ticari temsilcilik yetkisi verildiğini ticaret siciline tescil ettirmek zorundadır; ancak ticari işletme sahibinin ticari temsilcinin fiillerinden sorumluluğu, tescilin yapılmış olmasına bağlı değildir.

1)Öncelikle ticari bir işletme olması gerekir.
2)Ticari işletmenin sahibi tacir ticari temsilciyi atamalıdır. Gerçek kişi tacir eğer küçükse veya kısıtlıysa kanuni temsilcisi ticari temsilciyi atayacaktır. Kanuni temsilciler, ticari temsilci ataması yapma yetkisini kullanırken vesayet makamının onayını almalıdır.
Tüzel kişi tacirde ise yetkili organ ticari temsilciyi atar.
Kolektif ve komandit şirketlerde—– ortakların hepsi
limited  şirketlerde                  — —— ortaklar kurulu denilen genel kurul
anonim şirketlerde                    ——- yönetim kurulu
Sonuç olarak gerçek kişi tacir varsa tacirin kendisi, tüzel kişi tacir varsa yetkili organı ticari temsilciyi atar.
Ticari temsilci ticaret unvanı altında vekaleten imza atabilir. İmza kendi imzası olmalıdır. Temsilci olduğunu belirtmelidir.
Ticari temsilci olmanın bir şekli yoktur. Tacir ticari temsilciyi atadığı an ticari temsilcinin yaptığı işlemler taciri bağlar.
Tacir ticari temsilcisi olduğunu ticaret siciline tescil ettirmelidir. Tescil ticari temsilcinin varlığı için geçerlilik şartı değildir atandığı andan itibaren taciri işlemleriyle bağlar.
Görevden alındığında ticaret siciline tescil edilmesi gerekir. Görevden alma tescille beraber hukuki sonuçlarını doğurur, tescilden sonra temsilcinin yaptığı işlemlerde bağlı olmaktan kurtulur.
* Ticari temsilcinin yetkileri yalnızca kanunun işaret ettiği noktalarda sınırlandırılabilir. Ticari temsilci ticari işletmeyi yönetmek ve ticari işletmenin konusuna giren işletmeleri yürütmek amacıyla hareket ettiğine göre olağan ve olağanüstü konu ve miktarla sınırlanmamış her konuda yetkilidir.

[[[[[ Ticari Vekil yalnızca ticari işletmenin konusuna giren olağan hususlarda yetkiliyken ticari temsilci hem olağan hem olağanüstü hususlarda yetkilidir. ]]]]]]

Ticari Temsilcinin yapamayacağı işlemler nelerdir??
Ticari işletmeye ait bir taşınmazın devrini yapamaz.
Ticari işletmeye ait taşınmaz üzerinde sınırlı bir ayni hak kurulmasını yapamaz.
Ancak eğer özel bir yetki verilirse yapabilir.

TBK 548- Ticari temsilci, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı, işletme sahibi adına kambiyo taahhüdünde bulunmaya ve onun adına işletmenin amacına giren her türlü işlemleri yapmaya yetkili sayılır.

Ticari temsilci, açıkça yetkili kılınmadıkça, taşınmazları devredemez veya bir hak ile sınırlandıramaz.

A X İnşaat Şirketinde ticari temsilci olarak çalışıyor. İşi taşınmaz satmak olduğu için ayrıca bir özel yetkiye gerek duyulmaz işletmenin amacına giren işlemleri yapmakla yetkilidir zaten.

Çek Kanununda tacirin temsilcisi aracılığıyla çek hazırlayamayacağı yasak olduğu hükme bağlanmıştır buna rağmen çek keşide ederse bu çek geçersiz değildir ancak bir yaptırım vardır. Sadece gerçek tacirlerde söz konusudur.

*Ticari temsilci işletmenin sona ermesine neden olabilecek işlemler yapamaz. Ticari işletmeyi devredemez, tasfiye edemez. Çünkü ticari temsilci ticari işletmeyi yönetmek ve faaliyetlerini sürdürmek için atanır, sona erdirmek için değil.
Ticari temsilcinin temsil yetkisi ticari işletmenin işletme konusuyla sınırlıdır. İşletme konusuna girmeyen bir konuda yalnızca özel bir yetki alırsa taciri bağlayan işlem yapabilir.

Tacir atadığı temsilcinin yetkilerini 2 şekilde sınırlayabilir.
1)Şube işlemleriyle sınırlayabilir.
2)Birlikte temsil ile sınırlayabilir. (Çift imza ile sınırlama)
Tacir ticari temsilcisinin yetkisini miktar ile sınırlandırırsa (1.000.000TL) ve bunu tescil ettirirse(normalde tescil ettirilemez) temsilci yüksek bir meblağda işlem yapsa dahi tacir sorumlu olmaya devam eder. Ancak tacir ticari temsilcisini şube ile sınırlı tutabilir bu durumda 3. Kişiler temsilcinin şube ile sınırlı olduğunu bilir ve ona göre hareket eder.
XXXX Birden fazla ticari temsilci atanmış olabilir.2 durum karşımıza çıkar.
1) Her bir ticari temsilci kendi başına ticari işletmeyi temsil edebilir. Bu durumda tacir her bir ticari temsilcinin imzasıyla sorumlu olur.
2)Ticari temsilcilerin her biri kendi başına değil hepsi birlikte ticari işletmeyi temsil edebilirler. İşlem ikisinin imzasıyla birlikte yapılır.

Ticari temsilcinin tacire karşı rekabet yasağı vardır bu sadakat borcudur. Ticari temsilci kendisi adına veya bir başkası adına işlem görürse rekabet yasağını ihlal etmiş olur. Rekabet yasağı tacirin izniyle ortadan kaldırılabilir.
Tacirin rekabet yasağının kaldırılması izni yoksa ve rekabet yasağına aykırı işlem yapılmışsa
1)
Müspet zararın tazmin edilmesini isteyebilir. Ticari temsilci yasak kapsamına giren işlemi kendisi veya başkası adına değil tacir adına yapmış olsaydı işletme sahibinin elde edeceği kar ne olacaksa onun ödenmesi istenebilir. Tazminatın kapsamına fiilen uğranılan zararlar ve mahrum kalınan kar da girer.
2) Ticari temsilcinin kendi adına yaptığı veya üçüncü kişilere yaptırdığı işlerin işletme sahibi hesabına yapılmış sayılmasını bu işlemler dolayısıyla alınan ücretin verilmesini veya alacağın devredilmesini isteyebilir.
Rekabet yasağına aykırı davranılması halinde genel zamanaşımı süresi olan 10YILlık süre uygulanır. Rekabet yasağına aykırılık bir haksız fiil oluşturabilir bu halde haksız fiil için öngörülmüş 2yıl ve on yıllık zamanaşımı sürelerine tabidir.
Rekabet yasağı sözleşme ile taraflarca ayrıca düzenlenmiş olabilir(akdi rekabet) zamanaşımı süresi 10 yıldır.

SONA ERMESİ
1) Ticari temsilcinin ölümü veya fiili ehliyetini kaybetmesi ticari temsilcinin temsil yetkisini sona erdirir. Ticari temsilcinin temsil yetkisi sona erdiğinde bunun ticaret siciline tescil edilmesi gerekir. Tescilden sonra tacir üçüncü kişilere sorumlu olmaktan kurtulur.

2) Ticari temsilcinin temsil yetkisi geri alma(azil) veya istifa gibi iradi olarak da sona erebilir.

3) İşletme sahibinin iflası, işletmenin tasfiyesi, işletmenin devri durumunda da temsil yetkisi sona erer.

4) Ticari temsilcilik için belirli bir süre tayin edilmişse sürenin dolmasıyla sona erer.

Eğer tacir ölürse veya fiili ehliyetini kaybederse ticari temsilcinin temsil yetkisi sona ermez. Ölürse mirasçıları fiili ehliyetini kaybederse kanuni temsilcisi ticari temsilciyi azledebilir.

Ticari temsilcilikten doğan taleplerin zamanaşımı süresi ilişkinin temelinde sözleşmenin olup olmamasına göre belirlenir.
Ticari temsilci ile işletme sahibi arasında iç ilişkiyi düzenleyen bir sözleşme varsa ticari temsilcinin işletme sahibine ait bir işin görülmesi sırasında yatığı masrafların iadesi talebi ve ticari temsilcinin ücret alacağının tabi olacağı zamanaşımı süresi sözleşmeden doğan zamanaşımına tabidir. Buna göre ticari temsilcilik ilişkisi hizmet sözleşmesinden veya vekalet sözleşmesinden doğabilir. Hizmet ilişkisi olduğu anlaşılmıyorsa ücret ve masraf talepleri 5yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Eğer ticari temsilci ve tacir arasında iç ilişkiyi düzenleyen özel bir sözleşme hükmü yoksa yaptığı masrafların iadesi talebi ve ücret alacağının tabi olacağı zamanaşımı süresi genelde vekaletsiz iş görme hükümlerine göre belirlenir. 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.
Bu süreler masrafın yapıldığı tarihten itibaren başlar.

TİCARİ VEKİL
Sınırlı yetkilere tabidir. Bağımlı tacir yardımcısıdır.
TBK 551-Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir.

Bu yetki, işletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Ancak, ticari vekil açıkça yetkili kılınmadıkça, ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, dava açamaz ve açılmış davayı takip edemez.

Ticari vekil olabilmesi için öncelikle ticari işletme olmalıdır.
Ticari vekil yetkili kişilerce atanmalıdır. Bu kişiler tacir ve ticari temsilcidir.
İşletmenin faaliyet alanı kapsamına giren olağan işlemleri ve kendisine verilen işlemleri gerçekleştirmek için atanır.
Ticari vekil işletmeyi borçlandıracak işlem yapamaz.
Kambiyo taahhüdünde bulunamaz(ticari temsilci bulunabiliyordu.)
Bir anonim, limited şirket ticari vekil atayacaksa birtakım işlemleri yapması gerekir. Şirketin iç yönergesinde ticari vekilin yetkisinin kapsamı düzenlenir ve ticaret siciline tescil ettirilir. Anonim limited şirket değilse ticaret siciline tescil söz konusu değildir. Anonim limited şirket ise konu miktar sınırlandırılmasının iç yönergede belirtilmesi ve ticaret siciline tescil edilmesi gerekir.
Ticari vekilin yetki, konu, miktar bakımından sınırlandırılması mümkündür bu sınırlandırılmaların tescil edilmesi gerekmez ancak muhatabına bildirilmesi gerekir. Üçüncü kişiler temsil yetkisinin sınırlandırıldığını bilmesi gerekiyorsa temsil yetkisi dışında kalan işlemler taciri bağlamaz.
Aynı şekilde ticari temsilciler gibi sona ererler.
Ticari temsilciler gibi rekabet yasağı söz konusudur. Zamanaşımı süresi ticari temsilci ile aynıdır.

PAZARLAMACI
TBK 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının sürekli olarak, bir ticari işletme sahibi işveren hesabına ve işletmesinin dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işlemleri yapmayı, işletme sahibi işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

-Ticari işletme olması gerekir.
-Pazarlamacı ticari işletme sahibi tarafından atanır.
-Pazarlamacı ile ticari işletme sahibi arasındaki ilişki hizmet sözleşmesidir.
-Pazarlamacı faaliyetini sürekli olarak sürdürmelidir.
-Pazarlamacı faaliyetini işletme merkezinin ve şubelerinin dışında sürdürmelidir.
-Yazılı anlaşma var ise orada belirtilen işlemleri yapar, işletmenin işlerini işletme dışında yapmaya aracılık eder.
-Ticari işletme sahibi olan işverenden ücret alır.

Pazarlamacılık sözleşmesi şekle tabi değildir. Temsil yetkisi tanınacaksa yazılı bir anlaşmanın yapılması gerekir. Eğer sözleşme yazılı olarak yapılmamışsa pazarlamacı yalnızca ticari işletmeyi ilgilendiren işlemlerde aracılık yapmak üzere atanabilir. Tacir hesabına muamelede bulunamaz bunun adı ARACI PAZARLAMACI dır.
Pazarlamacı yazılı bir sözleşmeyle taciri temsil etmeye ve yazılı sözleşmede belirtilen işlemleri tacir nam ve hesabına yapmaya yetkisi kılınırsa TEMSİLCİ PAZARLAMACI olur.
Pazarlamacı ücret isteme hakkına sahiptir serbestçe kararlaştırılabilir. Para ve komisyon olabilir.
Pazarlamacı masrafları isteme hakkına sahiptir. Pazarlamacı birden fazla işveren hesabına faaliyette bulunuyorsa aksi kararlaştırılmadıkça her işveren harcamalara eşit olarak katlanır.

Pazarlamacı pazarlamacılık ilişkisinden doğan muaccel alacaklarının güvence altına alınması için işverene ait taşınır kıymetli evrak ve tahsil yetkisine dayanarak müşterilerden aldığı paralar üzerinde hapis hakkına sahiptir. Araç ve taşıma belgesi, fiyat tarifesi, kayıtları alıkoyamaz.

-İşverenin verdiği talimatlara uyar. İşletme sahibi ile rekabet yasağı vardır.
-İşverene ayrıntılı ve düzenli bilgi verir. Müşterilere sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getireceklerini garanti eder. Müşteriler borçları ödemezse, ifa etmezse sorumlu tutulamazlar. Bir istisnası vardır. Eğer pazarlamacı tekel hakkına sahipse o yerde yaptığı işlemlerde müşteriler borçlarını ödemezlerse işverenin uğrayacağı zararın en az ¼ ünü üstlenebilir. Ancak bu durumla ek komisyon verilmesi mecburidir, pazarlamacı koruma altına alınmıştır.

TBK 451-Pazarlamacının, müşterilerin ödememelerinden veya diğer yükümlülüklerini ifa etmemelerinden sorumlu olacağına ya da alacağın tahsili için yapılacak masrafları tamamen veya kısmen karşılayacağına ilişkin anlaşmalar, kesin olarak hükümsüzdür.

Pazarlamacı, kendi müşteri çevresiyle işlem yapıyorsa, müşterilerin borçlarını ifa etmemesi durumunda, işverenin her bir işlemde uğrayacağı zararın dörtte birini geçmemek üzere karşılamayı, uygun bir ek komisyon kararlaştırılması koşuluyla yazılı olarak üstlenebilir.

Sigorta sözleşmelerinde aracılık yapan pazarlamacılar, bir primin tamamının veya bir kısmının ödenmemesi sebebiyle, bunun tahsili için dava veya icra takibi yoluna başvurulması durumunda, bu amaçla yapılacak masrafların en çok yarısını karşılayacaklarını, yazılı olarak üstlenebilirler.

TBK 459– Komisyon, sabit ücretin en az beşte birini oluşturuyor ve önemli mevsimlik dalgalanmalardan etkileniyorsa işveren, bir önceki mevsimin sona ermesinden beri kendisiyle çalışmaya devam eden pazarlamacının sözleşmesini, yeni mevsim sırasında iki aylık fesih süresine uyarak feshedebilir.

Aynı koşullar altında pazarlamacı da, kendisini bir önceki mevsim sonuna kadar çalıştırmış ve bundan sonra da çalıştırmaya devam eden işverene karşı, bir sonraki mevsimin başlamasına kadar olan dönemde, iki aylık fesih süresine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. (Özel fesih süresi)

Sözleşme pazarlamacının ölümüyle kendiliğinden sona erer.
Pazarlamacılık sözleşmesi belirli bir süreye tabi ise süre bitince kendiliğinden sona erer.
Belirsiz süreli sözleşme varsa tarafların her biri haklı sebeplerle sözleşmeyi feshedebilir. Hizmet sözleşmesini sürdürmesi beklenemeyecek dürüstlük kuralına aykırı tüm durum ve koşullar haklı sebep sayılır. Sözleşmeyi haklı sebeplerle fesheden taraf fesih sebebini yazılı olarak bildirmelidir.
Pazarlamacılık sözleşmesinden kaynaklanan talep hakkı on yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

! Tacire bağlı diğer yardımcılar toptan, yarıtoptan veya perakende satış mağazalarındaki görevli ve hizmetlilerdir. Bunlar da tacir veya ticari temsilci tarafından atanırlar.

TBK 552- Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticari işletmelerin görevli veya hizmetlileri, o ticari işletme içinde, müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yerde ve kolayca okuyabilecekleri bir biçimde, yazıyla aksine duyuru yapılmış olmadıkça, aşağıdaki işlemler için yetkilidirler:

 

  1. Ticari işletmenin alışılmış bütün satış işlemlerini yapmak.

 

  1. Yetkili oldukları işlemler hakkında faturaları imzalamak.

 

  1. Ticari işletmenin alışılmış işlemlerinden doğan borçların ifa edilmesine veya bunların hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesine ilişkin ihtar veya diğer açıklamaları işletme sahibi adına yapmak; bu nitelikteki ihtar veya diğer açıklamaları, özellikle alışılmış işlem dolayısıyla teslim edilmiş mallara ilişkin ayıp bildirimlerini ticari işletme adına kabul etmek.

Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticari işletmelerin görevli veya hizmetlileri, kendilerine yazıyla yetki verilmiş olmadıkça, işletme dışında ve kasa görevlileri atanmışsa, işletme içinde satış bedellerini isteyip alamazlar. Bu kişiler, satış bedellerini almaya yetkili bulundukları hâllerde, faturaları kapatmaya veya makbuz vermeye de yetkilidirler.

SİMSAR
1) Simsar bağımsız bir tacir yardımcısıdır. Simsaın kendine ait bağımsız bir işletmesi vardır. Bu işletme eğer ticari işletme niteliğindeyse simsar ayrıca tacir sıfatına da sahiptir. Simsar tacire ve diğer tarafa daimi bir şekilde bağlı değildir. Aralarındaki ilişki geçicidir. Aracılık yapan kişi taraflardan birisine, süreli veya süresiz bir sözleşme kapsamında sürekli bağlı ise aracı acentelik veya pazarlamacılık söz konusu olacaktır.

2) Simsar sadece tarafların bir sözleşme kurmasına aracılık eder. Tarafları bir araya getirir. Genelde sözleşme görüşmelerine katılır hatta taslağı hazırlar.
Örnek :  Yolcu taksi arasında aracılık yapan taksi durakları taşınmaz almak ve satmak isteyenleri ya da ev kiralamak ve kiraya vermek isteyenleri bir araya getiren emlakçılar gibi.

3) Simsarlık ücret karşılığı olmalıdır aksi halde vekalet hükümleri uygulanır.

SİMSARIN BORÇLARI
Sözleşmenin kurulmasına aracılık eder.
Tarafların çıkarlarını korur. Tarafsızlığını ihlal edem simsar ücret ve masraf isteme hakkını kaybeder.

SİMSARIN HAKLARI
1) Ücret talep etme : Aracılık hizmeti karşılığı ücret almak simsarın en önemli hakkıdır. Ücret isteme hakkının doğabilmesi için taraflar arasında geçerli bir sözleşme yapılması gerekir.
Geciktirici şarta bağlı sözleşmelerde ücret hakkının doğumu şartın gerçekleşmesine bağlıdır.
Ücret miktarı konusunda sözleşmede hüküm yoksa öncelikle tarifeye ardından teamüle bakılır. Miktar fahiş ise mahkemeye indirilmesi için talepte bulunulabilir. Ücreti simsar ile sözleşen kişi öder. Sadece müvekkili için faaliyet göstereceği açıkça kararlaştırılmadıkça her iki taraf da ücretin borçlusu kabul edilir.
2) Kararlaştırılmışsa giderleri isteme :Simsarlık sözleşmesinde simsarlık yapacağı giderleri kendisine ödeneceği kararlaştırılmış ise simsarın faaliyeti sözleşmenin kurulması ile sonuçlanmamış olsa bile giderleri ödenir. Simsar borcuna aykırı hareket eder, dürüstlük kurallarını ihlal eder, diğer taraftan ücret sözü alırsa, diğer tarafın menfaatine hareket ederse ücrete ve yaptığı giderlere ilişkin hakkını kaybeder.
Simsarlık sözleşmesinden doğan tüm haklar 5yıllık zamanaşımına tabidir.

SİMSARLIĞIN SON BULMASI
Azletme, istifa, ölüm, ehliyetin kaybı ve iflas, aracılık faaliyetin tamamlanması(aracılık edilen sözleşmenin yapılması veya yapılamayacağının kesinleşmesi ilişkiyi sona erdirir.

ALIM VE SATIŞ KOMİSYONCULUĞU
Komisyon sözleşmelerinde TBK 532-546 hükümleri uygulanır. Sözleşmede boşluk bulunması halinde vekalet sözleşmesi hükümleri uygulanır.

—-Alım ve satış komisyonculuğu, komisyoncunun ücret karşılığında kendi adına ve vekalet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlendiği sözleşmedir.

Komisyonculuk ilişkisi müvekkil ile komisyoncu arasında yapılan sözleşmeye dayanmak zorundadır. Bu sözleşme şekle bağlı olmayıp yazılı ya da sözlü, açık ya da örtülü olabilir. Sözleşmenin konusu kıymetli evrak yada taşınır mal alım satım işi olabilir.

Komisyoncu faaliyeti sırasında kendi adına ve müvekkili hesabına hareket eder. Komisyoncuyu acenteden, vekilden ve simsardan ayıran en önemli özellik budur.
Üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerde sözleşmenin tarafı görünüşte komisyoncudur. Oysaki komisyoncunun bu sözleşmeden doğan hak ve borçları müvekkile aıttır.
Acente ve simsar gibi komisyoncu da yaptığı işlem karşılığında müvekkilden belli bir ücret(komisyon) alır. Ücretin miktarı ve ödeme şekli sözleşmeye ya da ticari teamüllere göre belirlenir. Genelde satış bedelinin belirli bir yüzdesi üzerinden ücret tespit edilir.

KOMİSYONCUNUN HAKLARI
1) Ücret isteme hakkı: Komisyoncu ücretinin ödenmesini kendisine verilen işi yapınca isteyebileceği gibi işin yapılmaması vekalet verene yükletilebilen bir sebepten kaynaklanması halinde de isteyebilir.
Başka sebeplerle işin yapılamaması durumunda ancak EMEĞİ yerel adete göre belirlenen karşılığını isteyebilir.
Komisyoncu vekalet verene karşı dürüstlük kurallarına aykırı davranırsa, ona satın aldığından fazla veya sattığından eksik bir bedel bildirirse ücret alma hakkını kaybeder.

2)Giderleri İsteme Hakkı: Komisyoncu vekalet verenin yararı için yaptığı bütün giderleri ve ödediği paraları faiziyle isteyebilir. Komisyoncu müvekkilinin menfaati gereği yapılan olağanüstü giderleri yada ödediği paraları faiziyle birlikte isteme hakkına sahiptir. Ardiye ve taşıma bedellerini vekalet verenin hesabına geçirebilirse de kendi çalışanlarının ücretini müvekkilinden isteyemez.

3)Hapis Hakkı : Komisyoncu müvekkilinden olan alacaklarını güvenceye alabilmek için sattığı malın bedeli ve satın aldığı mal üzerinde hapis hakkına sahiptir.

4)Malı Sattırma Hakkı : Komisyoncu verilen malın satılamaması vrya satış emrinden cayılması durumunda vekalet veren malı geri almakta ya da o malla ilgili başka işlem yapmakta aşırı ölçüde gecikirse komisyoncu malın bulunduğu yer mahkemesinden karar alarak açık artırmayla sattırabilir. Mal borsada kayıtlıysa veya piyasa fiyatı varsa hakim başka yolla satışa da karar verebilir.
Vekalet veren ya da temsilcisi malın bulunduğu yerde bulunmazsa satış kararı vekalet veren dinlenmeksizin verilebilir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir