Yirmi Sekiz Blog

0

Taraflar / Taraf Ehliyeti / Dava Ehliyeti

Bir davada davacı ve davalı olmak üzere iki taraf vardır. Davacı veya davalı tarafta birden fazla kişi bulunabilirse de (m. 57), davada ikiden fazla tarafın bulunması söz konusu olamaz. *Hiç kimse kendine karşı dava...

0

Dava

Dava, maddi hukuk kurallarının kendisine tanıdığı hakkı bir başkası tarafından tanınmayan; tanınmama olasılığı ile karşı karşıya bulunan veya haksız bir taleple karşılaşan kişinin, yargı organından, HMK’nın düzenlediği kurallara uygun olarak, hukuki korunma isteminde bulunmasıdır....

0

Naip Tayini

İstinabe ile yakından ilgili bir kurum da naip tayinidir. Naip tayini toplu mahkemelerde söz konusu olur. Toplu mahkeme, kendi yargı çevresi içinde ve fakat mahkeme binası dışında yapılacak bir işlem için toplu olarak oraya...

0

Mahkemeler Arasında Hukuki Yardım (İstinabe)

Bir davanın en önemli aşaması tahkikat olup, bu aşamada hakim, tarafların gösterdiği veya bizzat başvurabileceği delillerle, davada ileri sürülen hususların doğru olup olmadığını tespit eder. Mahkemelerin doğrudan doğruya yargılama faaliyeti yapabilecekleri alan, yargı çevreleri...

0

Yargı Yeri Belirlenmesi

Yargı Yeri Belirlenmesi Sebepleri Yargı yeri belirlenmesinde; davanın hakimi veya mahkemesi tespit edilmektedir. Yargı yeri belirlenmesi, medeni yargı içerisinde görevli ve yetkili mahkeme veya davaya bakacak hakimi belirlemeye yönelik bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya...

0

Mahkemelerin Görev ve Yetkisi

Mahkemelerin Görev ve Yetkisi Belirli bir davaya, aynı yargı yolundaki ilk derece mahkemelerinden hangisinin bakacağını düzenleyen kurallara, görev ve yetki kuralları denir. Görev, bir davaya o yerdeki, hukuk mahkemelerinden hangisi tarafından bakılacağını belirtir. Hangi...

0

Max Weber’in Sosyolojisi Üzerine Soru Cevaplar

Max Weber’in Sosyolojisi Üzerine Soru Cevaplar’ın tam ekran sürümüne erişmek için buraya tıklayınız Max Weber’in Sosyolojisi Üzerine Soru Cevaplar’ın tam ekran sürümüne erişmek için buraya tıklayınız –>

0

Aristoteles ve Mantık

Aristoteles ve Mantık Hakkındaki Ders Notu tam ekran sürümüne erişmek için buraya tıklayınız Aristoteles ve Mantık Hakkındaki Ders Notu tam ekran sürümüne erişmek için buraya tıklayınız –>

0

Batı Mantığının Doğuşu

Batı Mantığı’nın Doğuşu Ders Notu tam ekran sürümüne erişmek için buraya tıklayınız Batı Mantığı’nın Doğuşu Ders Notu tam ekran sürümüne erişmek için buraya tıklayınız –>

0

İnsan Haklarına İlişkin Temel Kavramlar

İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İnsan Hakları “İnsan hakları; “modern devletin ve modern piyasaların insan onuruna yönelttiği standart tehditlere karşı bireyleri korumak için zorunlu olan sosyal ve siyasal güvenceler” olarak tanımlanmıştır.[1]” İnsan hakları tarihi,...

0

İş Hukuku Çıkmış Sorular

1) Ibra sözleşmesini (ibraname) anlatınız. Is Kanununda değil, Borçlar Kanunda düzenlenmiştir. Borçlar kanunundaki düzenlemeye kadar olusan boşluk Yargıtay kararları ile doldurulmaya çalışılmıştır. Is sozlesmesinin sona ermesi sırasında, uygulamada işçiden ibraname adi altında işverence bir...

0

Tebligat

Tebligatın Amacı ve Önemi Tebligat, muhataba yapılan bildirimin yazılı olarak belgelendirilmesidir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tebligat, sürelerin başlangıcını tespit bakımından da son derece önemlidir (m. 91). Ancak tebligat ve tebellüğ[1] kavramları birbirinden ayrıdır. Bir...

0

Süreler ve Eski Hale Getirme

Süreler ve Eski Hale Getirme Süreler Yargılama, bir sürece yayılmaktadır. Yargılamada tarafların hak ve yetkilerini kullanmaları veya hakim tarafından yapılması gereken işlemlerin, önceden belirlenmiş ve ilgilileri tarafından bilinen bir zaman dilimi içerisinde yapılması, adil...

0

Çek (Kapsamlı Özet)

ÇEK TTK çek hükümleri İsviçre’den alınmıştır. İsviçre hukukuna Cenevre Yeknesak kuralları kaynaklık ettiğinden bugün TTK çek hükümleri Kıta Avrupa’sıyla paralellik arz etmektedir. Ancak çek uygulaması zamanla Türk hukukuna özgü bazı sorunları beraberinde getirdiğinden, çeke...

0

Bono (Kapsamlı Özet)

BONO Bono TTK’da tanımlanmamıştır. Ancak bononun unsurlarını düzenleyen TTK 776’da, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedel ödeme vaadi olduğu belirtilmiştir. Bononun temelinde bir borç tanıması yatmaktadır. Bono, ikili bir ilişki oluşturur. Bir kambiyo senedi...