Yirmi Sekiz Blog

0

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ   Tahkim, objektif olarak tartışılabilir bir konuda doğan uyuşmazlığın devlet mahkemesi yerine hakeme götürülmesidir.   Tahkimin avantajları : – Hızlı bir şekilde karar alma imkanı sağlar. – Tahkim...

0

Ceza Hukuku Genel Hükümler Özet

Ceza Hukuku Genel Hükümlere ilişkin genel bir not niteliğindedir. Aşağıda genel başlıkları verilen konuların hepsini özetlemektedir. Sitemizde buradaki çoğu konunun daha detaylı halini bulabilirsiniz. Arama kutusuna spesifik olarak aradığınız konunun başlığını yazarsanız daha detaylı...

0

İdare Hukuku / Kamu Hizmeti Ders Notları

KAMU HİZMETİ KAVRAMI Kamu hizmeti: A.Y m. 128, 70 > kamu hizmeti 128: Kamu hizmeti genel idare esaslarına göre yürütülmeli…” burada kamu hizmeti idari faaliyet anlamında kullanılmıştır. M.70:”Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir…”...

0

Kasımın Yirmisekizi

Evet tanrım yaşadım Yaşadım ömürler boyu Onun sayesinde Onun masmavi gözleri sayesinde Evet tanrım gördüm En sıcağı da gördüm Teni alev gibi yakan en soğuğu da Onun narin saçları sayesinde Evet tanrım hissettim En...

1

Aristoteles – Nikomakhos’a Etik, Eudaimonia

Aritoteles pratik bir insandı. Platon’dan ders almış olmasına rağmen, gerçekliğin gündelik dünyanın ötesinde, Formlar aleminde bulunduğunu söyleyen öğretmeninin görüşünü reddetti. Platon’un mağara efsanesine inanmadı. Raphael’in Atina Okulu tablosunda (1511) Platon, havaya doğru kaldırdığı parmağıyla Formları...

0

Boethius – Felsefenin Tesellisi

Anicius Manlius Severinus Boethius, Felsefenin Tesellisi‘nin başında, bir hapishane hücresinde durumuna kederlenmektedir. Ölmek ister. Hiçbir umudu yoktur. Kendisine zenginlik ve özgürlük vermiş olan talih artık ikisini de almıştır. Sonra, üzüntüsünü şiir biçiminde açığa vururken, başında...

1

Ceza Hukukunda Hareket Teorileri

1) Ontolojik Teoriler Tüm suç tipleri bakımından geçerli tek bir hareket teorisi oluşturmayı amaçlayan hareket teorilerini ontolojik ve normcu teoriler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Ontolojik teorilerin başlıcaları ise tabiatçı (doğal, nedensel), amaççı (final,...

7

Geçmişe Yürüme Yasağı (Lex Praevia)

1) Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması Geçmişe yürüme yasağı, işlendiği zaman cezalandırılmayan bir fiilin, yeni çıkarılan bir kanunla geçmişe yürürlü olarak cezalandırılamayacağını; aynı şekilde işlendiği zamanın kanununa göre cezalandırılabilir bir eylem için daha ağır...

0

Kıyas Yasağı ve Yorum (Lex Scricta)

Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin önemli sonuçlarından birisi de kıyas yasağıdır. Suç teşkil eden fiillerin kanunda açık ve seçik bir şekilde tanımlanması zorunluluğu, ceza hukukunda kıyasa başvurulamayacağını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte TCK’nın 2. maddesinin...

1

Belirlilik İlkesi (Lex Certa)

Ceza kanunu, kanunilik ilkesi yönünden üstüne düşen görevi, ancak suç teşkil eden fiilleri (suç tipi yönünden) ve bunun sonuçlarını (hukuki sonuçlar yönünden) yeterli belirlilikle tarif ettiği zaman yapmış sayılır. Suç teşkil eden insan davranışlarının...

0

Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, hukuk devleti ilkesini ceza hukukunda somutlaştıran bir prensip olup, bireyi devlete karşı koruma amacı güder. Hukuk devleti, yalnızca suçun işlenmesini önleyici uygun metot ve araçları göstermekle yetinemez. Bunun yanı...