Category: Medeni Usul Hukuku

0

Tebligat

Tebligatın Amacı ve Önemi Tebligat, muhataba yapılan bildirimin yazılı olarak belgelendirilmesidir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tebligat, sürelerin başlangıcını tespit bakımından da son derece önemlidir (m. 91). Ancak tebligat ve tebellüğ[1] kavramları birbirinden ayrıdır. Bir...

0

Süreler ve Eski Hale Getirme

Süreler ve Eski Hale Getirme Süreler Yargılama, bir sürece yayılmaktadır. Yargılamada tarafların hak ve yetkilerini kullanmaları veya hakim tarafından yapılması gereken işlemlerin, önceden belirlenmiş ve ilgilileri tarafından bilinen bir zaman dilimi içerisinde yapılması, adil...

0

İkrar

İkrar, bir tarafın, diğer tarafın ileri sürdüğü bir vakıanın doğru olduğunu bildirmesidir. Davalı davacının ileri sürdüğü vakıaları ikrar edebileceği gibi, davacı da davalının ileri sürdüğü vakıaları ikrar edebilir. Bir tarafın ileri sürdüğü vakıaların doğru...

0

İspat ve Deliller

Genel anlamı ile ispat, bir iddianın doğru olduğu konusunda muhatabı inandırma çabasıdır. Davada ispat ise, tarafın/tarafların talebinin dayanağını oluşturan vakıaların doğru olduğu konusunda hakimi ikna etme faaliyetidir. İspat faaliyeti sonucunda dava konusu iddia ve...

0

İsticvap (Tarafın sorguya çekilmesi)

İsticvap, bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir vakıa veya vakıalar hakkında sorguya çekilmesi demektir. Bu anlamda isticvap, teknik bir terim olup, bir tarafın ancak m. 169-175’te düzenlenen usule göre sorguya çekilmesine (dinlenilmesine) verilen...

0

Tahkikat Aşaması

Dilekçelerin verilmesinden veya bunlara ilişkin sürelerin geçmesinden sonra yapılan ön inceleme aşamasında çeşitli ihtimallerle karşılaşılabilir; *İlk itirazlar veya dava şartları üzerinde yapılan incelemede (m. 138) mahkeme, yapılan ilk itirazın haklı veya dava şartlarının eksik...

0

Usul İşlemleri

Doktrinde, usul işlemi, dar veya geniş anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. Dar anlamda usul işlemi, yargılamanın ilerlemesi için yapılan, etkileri ve koşulları usul hukuku tarafından düzenlenen işlemlerdir. Geniş anlamda usul işleminde ise usul...

0

Yargı Görevlileri

Hakim Hakim, yargılamayı yürüten kişidir. Hakim, yargılamayı sevk ve idare etme yetkisine sahiptir (m. 32). Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar (Anayasa m. 138). Hakimler Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hakim,...

0

Mahkemeler

Mahkeme, “hüküm verilen yer” anlamına gelir. Mahkemeleri ilk olarak, yargı sisteminde bulundukları yere göre, ilk derece mahkemeleri ve yüksek mahkemeler biçiminde bir ayrıma tabi tutmak mümkündür. İlk Derece Mahkemeleri Bir davayı ilk defa ele...

0

Yargı Yolları

Beş temel yargı yolunun varlığından söz edilebilir; 1) Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Yargısı 2) Yargıtay ve Adli Yargı 3) Danıştay ve İdari Yargı 4) Uyuşmazlık Mahkemesi ve Uyuşmazlık Yargısı 5) Sayıştay ve Hesap Yargısı...

0

Uyuşmazlık Kavramı ve Uyuşmazlığın Çözüm Yolları

Uyuşmazlık, bir hakkın varlığı, kapsamı veya ihlal edilip edilmediği konusunda taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıktır. Uyuşmazlıkların çözüm yolları bakımından, uyuşmazlığın konusu, türü ve uyuşmazlığın tarafı olan kişilerin sıfatı önem taşımaktadır. Uyuşmazlıkların çözüm yollarını ikiye...

0

Medeni Usul Hukukunun Amacı

Türk hukukunda bu konuda görüş birliği olmamakla birlikte, HMK’nın genel gerekçesinde, usul hukukunun amacının maddi gerçeğe ulaşmak olduğu ifade edilmiştir. Hakları başkası tarafından saldırıya uğrayanlar, medeni usul hukukunun yardımıyla, Devletin mahkemelerinde haklı olduklarını tespit...

0

Medeni Usul Hukuku 2 Kapsamlı Ders Notu

05.02.2013 MEDENİ USUL HUKUKU-2 DERS NOTLARI EDA DAVASI: Birinci dönem konularından en son dava çeşitlerini incelemiştik. Mahkemeden istenen hukuki himayeye göre davaları üçe ayırmıştık: eda, tespit ve inşai davalar. Mahkemeden nasıl bir hukuki himaye istediğimize...

0

Medeni Usul Hukuku Kapsamlı Ders Notu

*MEDENİ USUL HUKUKUNUN YARGI ÇEŞİTLERİ İÇİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ* I. Genel Bakış Yargı, yasama, yürütme gibi Cumhuriyet’in temel organlarından biridir. Yargı faaliyeti biçimsel ve şeklî olarak ikiye ayrılır. Biçimsel olarak faaliyette bulunan makamdır. Maddi...