Category: Eşya Hukuku

Eşya Hukuku 0

Malikin Ödevleri (Yükümlülükleri)

Mülkiyet kavramının içeriğinde yer alan ödevler, kamu hukuku veya özel hukuk nitelikli olabilir. Bunlar; yapmama (kaçınma), katlanma ve yapma ödevleri biçiminde üç gruba ayrılır. 1) Yapmama (Kaçınma) Ödevi Malik, hukuk düzeninin mülkiyet için verlediği...

Eşya Hukuku 0

Eşya Birliği Nedir? Hak Birliği Nedir?

İşlev bakımından aralarında bir üst-alt ilişkisi bulunmaksızın, ortak bir amaç için bir araya getirilmiş ve ekonomik bir birlik arzeden bağımsız birden çok şeyin meydana getirdiği topluluğa “eşya birliği” denir. Örneğin, bir hayvan sürüsü, bir...

Eşya Hukuku 0

Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak Kazanılması

TMK 988’e göre; “Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin edinimi, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur.” ŞARTLARI 1) Ayni hakkın emin...

Eşya Hukuku 0

Malikin Yetkileri

TMK 683, malike tanınan yetkileri iki grupta ifade etmektedir. Malik mülkiyete konu olan şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, şeyi haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 18 Ekim 2017 Ders Notu

Zilyetlik karineleri Zilyete savunma imkanı sağlıyor ve bu karinelere dayanarak taşınır davası açabiliyoruz. Bu karinelerin yarattığı görüş nedeniyle iyiniyetli üçüncü kişilerin kazandıkları haklar korunuyor. (SINAVDA ÇIKACAK) Bu karineler neler? Her kim hak iddia ediyorsa,...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 16 Ekim 2017 Ders Notu

TMK 976; “Fiili hakimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olacağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmez.” Zilyetlik iradeniz duruyor, diğer yandan ise fiili hakimiyet kaybı söz konusu olacak. Kullanılmamış veya kullanılamamış ise zilyetlik sona...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 9 Ekim 2017 Ders Notu

Zilyet yardımcılığı Eşya üzerinde fiili hakimiyeti bir başkası için onun evinde veya bir başka yerinde benzer bir ilişki içinde onun talimatında kullanmak durumunda olan kimse. (tanımı ezberlemeyin, tanımda önemli olan; zilyet yardımcısı eşyayı sırf...

Eşya Hukuku 0

Zilyetliğin Kazanılması

Zilyetliğin kazanılması aslen, miras yoluyla veya devren olur. 1) Zilyetliğin aslen kazanılması Zilyetlik eşya üzerinde daha önce mevcut olan zilyetliğe dayanılmaksızın, ondan bağımsız olarak kazanılırsa, aslen kazanma söz konusudur. Zilyetliğin bu yolla kazanılması haklı...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 2 Ekim 2017 Ders Notu

Eşya hukuku mevzuatı dediğimiz zaman, eşya hukukunun kaynakları akla gelir. En büyük kaynağımız Medeni Kanunumuz. Yalnızca Medeni Kanun değil, onun dışında başka kanunlar da eşya hukukuyla çok yakından ilgili kanunlar. Tapu kanunu, kadastro kanunu…...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 4 Ekim 2017 Ders Notu

Zilyetlik, değişik görünüş şekilleri ya da biçimleri olan, değişik koşullarda değişik işlevler yerine getiren ve değişik hukuki sonuçlar doğuran bir hukuki durumdur. Bu hukuki duruma aynı zamanda bir hak da refakat ediyorsa, bu taktirde...