Author: yirmisekiz

Miras Hukuku 0

Ölüme Bağlı Tasarruf

Buradaki tasarruf sözcüğünü, eşya hukukundaki tasarruf sözcüğüyle karıştırmamalıyız. Yapıldığı anda etkilerini malvarlığında hissettiren bir harcama işlemi söz konusu değildir. Aslında ölüme bağlı hukuki işlem demek lazım. Bir kimsenin ölümünden sonra hüküm ve sonuç doğuracak,...

Miras Hukuku 0

Mirasçı Kimdir?

Mirasçı kimdir?   Miras bırakanın ölümü halinde mirasa hak kazanan kişi veya kişilerdir. Mirasçı kişi olacak. “Mirasımı köpeğim kanişe bırakıyorum” şeklinde bir vasiyet geçerli olmayacaktır. Kişi dediğimizde ise gerçek veya tüzel kişiyi anlayacağız. Kanunun...

0

Ceza Muhakemesi Hukuku

Devletin yetkili makamlarına bir suç iddiası şüphesinin ulaştırılmasıyla ceza muhakemesi başlar. Ceza hukuku, ceza kanununun ihlali veya özel bir ceza hükmünün ihlaliyle başlar.(TCK, FSEK, Bankacılık kanunu vs.) SORUŞTURMA EVRESİ           ...

Miras Hukuku 0

Miras Hukuku Ders Notu 21 Eylül-19 Ekim 2017

21 Eylül 2017 Miras nasıl paylaştırılacak, kanuni-yasal mirasçı ve iradi mirasçı. Yasal mirasılar yasa koyucu tarafından belirlenir, İradi de ise sadece vasiyetname veya miras akdi vardır, bunun dışında kimse mirasçı olamaz. Yasal mirasçılar zümre...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 18 Ekim 2017 Ders Notu

Zilyetlik karineleri Zilyete savunma imkanı sağlıyor ve bu karinelere dayanarak taşınır davası açabiliyoruz. Bu karinelerin yarattığı görüş nedeniyle iyiniyetli üçüncü kişilerin kazandıkları haklar korunuyor. (SINAVDA ÇIKACAK) Bu karineler neler? Her kim hak iddia ediyorsa,...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 16 Ekim 2017 Ders Notu

TMK 976; “Fiili hakimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olacağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmez.” Zilyetlik iradeniz duruyor, diğer yandan ise fiili hakimiyet kaybı söz konusu olacak. Kullanılmamış veya kullanılamamış ise zilyetlik sona...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 9 Ekim 2017 Ders Notu

Zilyet yardımcılığı Eşya üzerinde fiili hakimiyeti bir başkası için onun evinde veya bir başka yerinde benzer bir ilişki içinde onun talimatında kullanmak durumunda olan kimse. (tanımı ezberlemeyin, tanımda önemli olan; zilyet yardımcısı eşyayı sırf...

cereyan 0

cereyan

zaman zaman gelir bu his bütün benliğime tüm baharlar gibi akordeonlar çalarken güpegündüz esnaf yola çıkar mı böyle günlerde? yoksa tüm arabalar uyar mı yeşil ışıklara bir anda değişir hava başlar rüzgar ve soğuk...

Miras Hukuku 0

Vasiyet Alacaklısı – Yasal Mirasçı – Atanmış Mirasçı

Burada üç farklı kavramın açıklaması verilecek ve farklarına değinilecektir. Vasiyet Alacaklısı Vasiyet alacaklısı, ölüme bağlı bir tasarrufla mirasbırakanın bir malının verilmesini istediği kişidir. Murisin öldükten sonra, terekesinden karşılıksız kazandırma yapmak istediği kişidir. Vasiyet alacaklısı...

Miras Hukuku 0

Ölüme Bağlı Tasarruf Nedir?

Maddi anlamda, ölüme bağlı tasarruf mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği son arzularını içeren bir hukuki işlemdir. Bu hukuki işlem, hükümlerini mirasbırakanın ölümünden sonra doğurur. Bunun en tipik örneği, mirasbırakanın mirasçı ataması ve vasiyettir....

Miras Hukuku 0

Tereke Nedir?

Ölenin geride bıraktığı, (terk ettiği) intikale elverişli malvarlığıdır. Mirasçılara intikal eden mirasbırakanın sağlığında sahip olduğu malvarlığına (hak ve borçlarına) ölümünden sonra tereke denir. “Tereke” ile “miras” terimi eş anlamlı olarak kullanılabilir. “Tereke” kavramı ile...

Eşya Hukuku 0

Zilyetliğin Kazanılması

Zilyetliğin kazanılması aslen, miras yoluyla veya devren olur. 1) Zilyetliğin aslen kazanılması Zilyetlik eşya üzerinde daha önce mevcut olan zilyetliğe dayanılmaksızın, ondan bağımsız olarak kazanılırsa, aslen kazanma söz konusudur. Zilyetliğin bu yolla kazanılması haklı...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 2 Ekim 2017 Ders Notu

Eşya hukuku mevzuatı dediğimiz zaman, eşya hukukunun kaynakları akla gelir. En büyük kaynağımız Medeni Kanunumuz. Yalnızca Medeni Kanun değil, onun dışında başka kanunlar da eşya hukukuyla çok yakından ilgili kanunlar. Tapu kanunu, kadastro kanunu…...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 4 Ekim 2017 Ders Notu

Zilyetlik, değişik görünüş şekilleri ya da biçimleri olan, değişik koşullarda değişik işlevler yerine getiren ve değişik hukuki sonuçlar doğuran bir hukuki durumdur. Bu hukuki duruma aynı zamanda bir hak da refakat ediyorsa, bu taktirde...

Miras Hukuku 0

Miras Hukuku 29 Eylül 2017 Ders Notu

Sağ kalan eşten söz edebilmemiz için, murisin ölümü anında söz konusu eşin murisle hala evli olması gerekir. Tabii daha önce de geçerli bir evlenmenin mevcudiyeti gerekir. O halde ne kadar yanlış bulanlar olursa olsun,...