Author: yirmisekiz

yaşamın bittiği yer 0

yaşamın bittiği yer

Her gün yürüdüğü yol bugün biraz daha farklı görünüyordu sanki. Hayır, her zamanki gibi görünüyordu, ona daha farklı geliyordu. İnsan genellikle niye yürüdüğünü, neden yürüdüğünü bilir. Her zaman yürüdüğü yoldan yürüyordu ama her zaman...

0

Borçlunun Yardımcı Kişilerden Dolayı Sorumluluğu

Genel Bilgi TBK m. 116, yardımcı kişilerin fiillerinden dolayı borçlunun sorumluluğunu düzenlemiştir. Borç ilişkisinden borçlu için bazı borçlar, alacaklı için de bazı haklar doğar. TBK’ya göre, borçlu borç ilişkisinden doğan borçlarını şahsen ifa etmek...

Eşya Hukuku 0

Kişiye bağlı ayni hak – Eşyaya bağlı ayni hak

Ayni hak sahibinin belirleniş şekline göre bir ayırım yapılmaktadır. Bir ayni hak belirli bir kişiye de tanınmış olabilir, ya da bir taşınmazın maliki kim olursa olsun onun lehine tanınmış olabilir. Mülkiyet hakkı da bu...

0

Örf ve Adet Hukuku (Custom Law)

İngiliz hukukunda örf ve adet kavram olarak iki ana unsuru kapsar. Bunlardan birincisi örf ve adetin hatırlanamayacak kadar çok eski bir zaman parçasına ait olması, diğeri ise ülkenin her yerinde geçerli bir genellik taşımasıdır....

0

Felsefe Tarihi

önemli not: birden fazla kaynaktan alınarak derlendiğinden ötürü içerikler yavaş oluşturulmaktadır, felsefe tarihi derlemesi son güncellenme tarihi: 9 haziran 2018   İLKÇAĞ FELSEFESİ Yunan Felsefesi 1.1) Doğa Felsefesi Thales Anaximandros Anaximenes Herakleitos Xenophanes Parmenides...

Eşya Hukuku 0

Ayni Hakların Çeşitleri

Ayni hakların çeşitli bakımından ayrımları söz konusu olabilir fakat eşya üzerinden sağladığı yetkiler bakımından ayrımı önemlidir; Mülkiyet Hakkı Sınırlı Ayni Haklar a) İrtifak hakları b) Taşınmaz yükü c) Rehin hakkı Mülkiyet, hukuk düzeninin çizdiği...

0

Emsal Hukuku (Precedent)

Genellikle emsal hukuku, hakimlerin baktıkları davalarda aynı konuda daha önce hiyerarşik düzende bir üst mahkeme ya da eşdeğer bir mahkeme tarafından verilmiş bir kararı, bağlayıcı saymaları kuralını ifade eder. Böylece çeşitli zaman dilimlerinde benzer...

Eşya Hukuku 0

Alacak hakkı – Ayni hak karşılaştırması

Ayni hak herkesi, alacak hakkı sadece karşı tarafını ilgilendirir. Nispi bir haktır alacak hakkı. Ayni hak ancak mevcut ve ferden belirli bir şey üzerinde kurulabilirken alacak hakkında böyle bir gerçeklik bulunmamaktadır. Belirlenebilir olması yeterlidir....

0

Hakkaniyet Hukuku (Equity Law)

Bu hukuk kaynağı, adalete, nasafete[1], doğal akıl ve mantığa dayanan ve yazılı kurallara dayanmayan ve ortak hukuktan bağımsız olarak yöntem, kaynak ve kavramları ayrı bir kurallar topluluğudur. Bu kuralların özünde ise doğal hakkaniyet ilkeleri...

Eşya Hukuku 0

Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler

  1) Belirlilik ilkesi Bir eşya, tüm olarak bir ayni hak konusu. Mesela bir hayvan gövdesi; kulakları Ece’ye, bacakları bana, gözleri Doruk’a ait olması mümkün değil. Bu nedenle bir eşya bütün bütünleyici parçaları ve...

Eşya Hukuku 0

Basit Eşya – Bileşik Eşya Ayrımı

Eşya yapısı itibariyle ya basit eşyadır ya da bileşik eşyadır. Basit eşya, yalın, tek başına var olan, ayırt edilmez bir bütünlük taşıyan eşyadır. Doğal veya yapay olarak meydana getirilebilir. Hayvan, doğal basit eşyadır. Bileşik...

Eşya Hukuku 0

Kamu Malları

Devletin, kamu hizmetlerini görürken kullandığı mallara en geniş anlamda kamu malları denir. Kamu mallarıyla ilgili TMK 715’te; “Sahipsiz mallar ile yararı kamuya ait mallar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.” hükmü getirilmiştir. “Yararı kamuya ait...

0

İngiliz Hukuku’nda Yasama (Legislation)

Yasama, dar anlamda ülke sınırları içinde uygulanacak kanunları yapma görevidir. Bu görev ise devletin bağımsızlık egemenlik hakkının doğal bir sonucudur. Birleşik Krallıkta bu yetki genel olarak Kraliçe’nin Parlamentosuna aittir. Başka bir deyimle, İngiliz kanun...

0

Ortak Hukuk (Common Law) Nedir?

Başlangıcı çok eski ve oldukça belirsiz olan ortak hukuk, çeşitli unsurların karışımından meydana gelmiştir. Norman hukuku, Sakson hukuku ve hatta Danimarka hukukunun önemli etkilerini taşır. 5. yüzyıldan 9. yüzyıl sonlarına kadar belirli sınıflara uygulanan...