Author: yirmisekiz

en az en çok 0

en az en çok

Farzet ki gidiyorum bugün, ne zaman gelirim belirsiz, belki de bir daha hiç Rağmen bunlara, yine de sever misin beni şimdi? Acımasız olur biliyorum, istemem de böyle bir şey, ama istediğim sadece küçük bir...

meydanlar 0

meydanlar

meydanlar, gözler içinde, sana anlatamıyorum, bütün bu meydanlar, bu karanlık, bu gök yüzü, bu bulutlar, tutsana beni, tüm benliğimi, seninim diyorum işte. bu karanlık dağılacak elbet, görüleceğiz aydınlıkta beraber, görülelim, sen olduktan sonra hiçbir...

kaldırım 0

kaldırım

Kaldırımlar soğuk Kaldırımlar ıslak Yırtık sağ pabucumun o kısmı hep su alırdı içine Sanki bir güz gecesi yürürdüm yollarında kaldırımının Ayağım takılırdı arada düşeyazardım Sonra hemen toparlayıp kendimi Seni arardım gece boyu Çok göresledim...

0

Çırak ve Stajyer

Çırak ve Stajyer: I. Çırak Çıraklık, bir meslek veya sanatın öğretilmesidir. Develt bir yandan kalifiye işçi ihtiyacını gidermeli, bir yandan da çırakları ve onların sosyal güvenliğini korumalıdır. Günümüzde bu koruma amacıyla 4702 sayılı Mesleki...

0

İşçi Tanımı ve Kavramı

İşçi Tanımı ve Kavramı: İŞÇİ İşçi, İş Hukukunun en temel kavramılarından biridir. İş Kanunun 2.maddesinin ilk fıkrasına göre, “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.” Bu noktada önemli olan iş sözleşmesine dayanıyor...

0

Vergi Borcu İlişkisinin Tarafları

Vergi Alacaklısı: Alacaklı Kamu İdaresi                 Vergileme yetkisinin asıl sahibi devlettir. Devlet tüzel kişiliğinin bu yetkisi merkezi idarece kullanabileceği gibi anayasada çizilmiş sınırlar içinde, kısmen mahalli idarelere ya da bağımsız kamu tüzel kişileri ile...

0

Vergi Hukukunun Bölümleri

İlk ayrım vergi hukukunun kapsamına göre yapılır: Vergi Genel Hukuku: Bu hukuk dalının tümüne ilişkin ve bütün vergilerde uygulanacak temel ilke ve kurallar, vergi ilişkisinin niteliği, vergi borcunun doğması ve sona ermesi, vergi uyuşmazlıkları...

0

Yargılamanın Yapılış Şekli ve Biçimi

Yargılamanın Yapılış Şekli Tarafların dilekçelerini vermesinden sonra, ön inceleme aşamasına geçilir. Ön inceleme aşamasına yapılacak işlemler yapılıp, alınacak kararlar alındıktan ve tutanak düzenlendikten sonra, tahkikat aşamasına geçilir. Yukarıda görüldüğü üzere, ön inceleme tamamlanmadan ve...

0

Ön İnceleme

HMK, ilk derece mahkemesinde açılan bir davanın görülmesi ve karara bağlanması sürecinin beş aşamadan oluşmasına göre kurallar koymuştur. Bu aşamalardan biri olan ön inceleme m. 137’de düzenlenmiştir. Bu aşamanın olumlu yönlerinden birisi; uyuşmazlık noktaları...

0

Cevaba Cevap Dilekçesi ve İkinci Cevap Dilekçesi

Davacı dava dilekçesi ile iddiasını ileri sürer ve mahkemeden kendi lehine karar verilmesi talebinde bulunur; davalı da cevap dilekçesi ile savunmasını yapar ve davacının davasının (iddiasının) reddini ister. Kanun, taraflara birer dilekçe daha verme...

0

Davaya Cevap

Dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen (m. 122) davalı, bununla kendisine karşı dava açılmış olduğunu öğrenir. Bunun üzerine davalı, Anayasa ile güvence altına alınmış olan savunma hakkını kullanabilir. Çünkü davalı, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak...

0

Dava Çeşitleri

Genel olarak her davanın bir ismi vardır. Dava çeşitlerinden kasıt, davaların belli bir ölçüte göre gruplandırılmasıdır. 1) Mahkemeden İstenen Hukuki Korunmaya Göre Dava Çeşitleri Davalar, mahkemeden istenen hukuki korumanın çeşidine göre dörde ayrılır; a)...

0

Dava Şartları

Dava şartları, bir davanın esası hakkında incelemeye geçilebilmesi için gerekli olan şartlardır. Dava şartlarının önceden belirlenmesi, davaların daha çabuk, basit ve ekonomik bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olur. HMK m. 114, dava şartlarının neler olduğunu...

0

Davaya Vekalet / Vekaletin Verilmesi / Vekaletname

Davada tarafların temsili iki şekilde olur; 1) Yasal temsil: Dava ehliyeti olmayanların davada yasal temsilcileri tarafından temsil edileceğini yukarıda inceledik. Yasal temsilin ne zaman söz konusu olacağı, içeriği, nasıl ve ne zaman sona ereceği...

0

Taraf Sıfatı (Husumet)

Sıfat, dava konusu yapılan, maddi hukuktan doğan hak ile taraflar arasındaki ilişkidir. Dava dilekçesinde davacı ve davalı olarak gösterilen kişiler, şeklen o davanın taraflarıdır. Ancak mahkemenin, bu taraflar arasında dava konusu hakkın esası hakkında...

0

Dava Takip Yetkisi

Dava takip yetkisi, bir davada talep sonucu hakkında hüküm alabilme yetkisidir. Bu yetki, kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında, maddi hukuktaki tasarruf yetkisine göre tayin edilir (m. 53). Kural olarak taraf ehliyeti (m. 50) ve...